Mạt Thế

Mạt Thế hay Tận Thế là thể loại truyện viễn tưởng cảnh Trái Đất hoặc hành tinh nhân vật đang sinh sống bị quá hủy.