Hồi Ký


Hồi Ký

đặt trọng tâm vào một số sự kiện trong không dùng các thủ pháp cốt truyện, cách kể theo thứ tự thời gian, chú ý đến các sự kiện mang tính chất tiểu sử.

Nhật Ký

gần giống với Hồi Ký nhưng mang tính chất riêng tư hơn.

Tự Truyện

có phạm vi rộng lớn hơn, kéo dài cả đời người.